05.30 AM Ushathkalam
08.00 AM Kaalasanthi
10.00 AM Uchikkalam
06.00 PM Sayarakshai
08.00 PM IrandamKalam
09.30 PM Artha Jamam